Blog arşivi

ileroot

Spc – İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi

Eğitimin amacı, proses tasarımı kapsamında faydalanılan ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatistiksel teknikler konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik ve kuruma özel örnekler ve uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır. Seminer kapsamında, İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) uygulamalarının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır. Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan SPC Referans Kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İstatistiksel Proses Kontrol ve Kalite Gelişimdeki Rolü
 • Amacı ve Kullanım Alanları
 • Proses kontrol yaklaşımı ve buna yönelik kullanılan 7 temel istatistik aracı
 • Önemli Kavramlar
 • Proses Değişkenliği
 • Proses Kararlılığı
 • Proses yeterliliği
 • Kalite gelişim Döngüsü
 • Proses Kontrol Diyagramları
 • Genel Prensipler
 • Nitel Kontrol Diyagramları
 • Nicel Kontrol Diyagramları
 • İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
 • Ölçme sisteminin belirlenmesi
 • Uygun kontrol tablosunun seçimi
 • Örnekleme planı
 • Uygulama ve İzleme
 • Proses performans ve yeterlilik indekslerinin hesaplanması
 • Değerlendirme ve iyileştirme

SÜRE

 • 2 gün teorik + 1 gün pratik uygulamalar

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite kontrol bölümü / teknik bölüm çalışanları
 • Üretim ekipleri
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Kalite Maliyetleri

Eğitimin amacı, kurum içinde var olan tüm maliyetlerin, kaliteye etkileri bağlamında değerlendirilerek sınıflandırılması ve bu sonuçların aksiyon planlarına dönüştürülerek etkin bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılmasına yönelik kalite maliyetleri sistemi konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, kalite maliyetleri ile ilgili tanım ve uygulamaları, pratik örnekler yardımıyla somutlaştırmaktır.

Seminer kapsamında, Kalite Maliyetleri Sisteminin amacı, kazanımları, uygulama adımları ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kalite ve maliyet ilişkisi
 • Görünen ve görünmeyen kalite maliyetleri (Buzdağı modeli)
 • Kalite Maliyetlerinin Türleri:
 • Kalite önleme maliyetleri
 • Kalite kontrol maliyetleri
 • Kalitesizlik (başarısızlık) maliyetleri
 • Kurum içindeki tüm maliyetlerin kalite maliyetleri olarak sınıflandırılması
 • Kalite maliyetlerini düşürürken kaliteyi artırmak
 • Kalite maliyetlerine yönelik uygun raporlama sistematiğinin oluşturulması
 • Kalite maliyeti raporlarının değerlendirilmesi ve bir sürekli gelişim aracı olarak kullanılması

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde kalite yönetim sistemi uygulamalarından sorumlu personel
 • Kurum içinde maliyet yönetimi ve raporlamalarından sorumlu personel

SÜRE

 • 1 gün
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Poka Yoke Eğitimi

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için yalın şirket yapılanması ve üretimde yalınlık yaklaşımını uygulamaya karar verdiğimizde; yalın üretim sisteminin en önemli kalite araçlarından biri olan Poka Yoke (Hataların Yalıtımı) tekniğini kullanabilmemiz gerekmektedir. İlk kez Japonya’da Shigeo Shingo (Toyota) tarafından ortaya konan bu teknik şirket çalışanlarının tümü tarafından benimsenmeli ve kullanılmalıdır. Üretim hatlarında oluşabilecek küçük hata ve aksaklıklar, ileride “müşteri memnuniyetsizliği” olarak karşımıza çıkmamalıdır. Kusurlu ürünü müşteriye kaçırmamak için yoğun muayeneye mecbur kalmadan “sıfır kusur”u hedefliyoruz. Biliyoruz ki, Poka Yoke tekniğini kullanma yeteneğini kazanmış fabrikalarda yoğun kalite kontrol olmaksızın “sıfır hata”lı ürünler üretilebiliyor, ürün tamiri ve yeniden işlem gibi “muda” kavramlar kapı dışarı ediliyor. Seminerde, Poka Yoke tekniğini kendi iş yerine taşıyacak uzmanların uygulamalı olarak bilgilendirilmeleri amaçlanıyor. QS-16949 Otomotiv Kalite Standardına tam uyum sağlayabilmek için gerekli olan ve Türkiye’de gerçek haliyle, yerli saha deneyimleriyle açıklanan sadece Yalın Enstitüden temin edebileceğiniz, bir seminerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Amacın Açıklanması
 • Sıfır Hata Felsefesi ve Ulaşılabilirliği
 • Hata ve Kusur Kavramları
 • Poka Yoke Tekniği
 • Poka Yoke’nin Tanıtımı
 • FMEA ve Poka Yoke
 • Çevremizde Poka Yoke Örnekleri
 • Temel Araç ve Gereçleri Tanıyalım
 • Türkiye’de Yanlışların Tekrarlanmaması
 • Fabrikalarımızda Poka Yoke’nin Yaygınlaştırılması
 • Film Gösterimi
 • Vaka Çalışmaları
 • Sınav

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Hata önleyici düzeneklerin önemini öğrenmek ve tasarlayarak kurabilmek.
 • Hatasızlandırma olgusunu sağlayabilmek için mavi yakalıları işin içine sokabilmek

SÜRE

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Üretim, kalite, bakım, metot birimi yönetici ve çalışanları
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Yerinde Kalite Eğitimi – İleri

Ürün ya da hizmeti oluşturmak için birçok kaynak kullanırız. Bu kaynakları belirlediğimiz metot ve süreçlerle ürüne dönüştürürüz. Bu süreç içerisinde bazen hatalar oluşur. Hataların oranı süreç içerisinde oluşan değer oranımızı doğrudan etkiler. Oluşan bu hataları “0” seviyesine indirdiğimizde değer için harcadığımız kaynaklar daha verimli hale gelecektir. “0” hata ile müşteri memnuniyetinde artışı sağlar iken aynı zamanda hatalardan dolayı oluşan muda’ların yok edilmesiyle ürün üzerine düşen kalitesizlik maliyeti “0”’a inecektir. Biz bu eğitim ile değer üzerine negatif etki eden hata oluşumunu “0”’a indirmek için izlenecek yöntem ve süreçleri paylaşacağız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Niçin “0” hata
 • Hata maliyetleri
 • Hatalar hangi süreçlerde meydana gelir
 • “0” hatalı proses nedir? Nasıl oluşturulur.
 • JKK (Ji Kotei Kanketsu) (İşi proseste bitir) nedir?, ne sağlar?, nasıl sürdürmeliyiz?
 • Riyohin Jouken (İyi ürün gereklilikleri) nelerdir?
 • Riyohin Jouken uygulama adımları.
 • QA network nedir? QA Network ile prosesi nasıl değerlendiririz?
 • Henkaten Kanri (Değişkenlik yönetimi) nedir? Henkaten nasıl yönetilmelidir?

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • “0” hatayı gerçekleştirmek için ürün dizaynı, proses diyaznı ve proses şartlarını nasıl oluşturması gerektiğini,
 • Prosleri nasıl değerlendirmeleri gerektiğini,
 • Değerlendirme sonuçlarına göre prosesin set edilmesi, kaizenler ve standartların oluşturulmasını,
 • Değişkenlikleri nasıl yönetmesi gerektiğini.

SÜRE

 • 2 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Üretim, Kalite ve Dizayn mühendisleri, Üretim, Kalite ve Proje Şefleri, Müdürler, Organizasyonda üretim, kalite ve projelerde yer alan liderler.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

T Kart Eğitimi

Taiichi Ohno’nun, standartların firma geleceği açısından önemini vurguladığı, “Standardın olmadığı yerde gelişme olmaz” sözüne özellikle üretim alanlarında ve yazılan kitaplarda sıkça rastlıyoruz. Standartların gelişime yol göstermesi için önemli iki nokta dikkatimizi çekmeli; öncelikle standartlara uyum hassasiyetinin olması ve mevcut standartlardaki israfların görülmesi ve geliştirilmesi için harekete geçilmesi. Adını bu amaçla hazırlanan soru kartlarının şeklinden alan T Kart sistematiği, yönetim ekibinin işin yapıldığı alanda gözlem yapması, oradaki çalışanlarla iletişim kurması, bilgilerini paylaşması ve yerinde öğretimin gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Bu iletişim sırasında elindeki karttaki tanımlar yöneticiye kılavuz olur. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülmesi, zaman içinde değişik nedenlerle standarttan sapmaların oluşmasını önlemesi ve dışarıdan bir gözün çalışanların yeni fırsatları görmesini sağlaması, motivasyon, takım çalışması, açık iletişim ortamı ve sürekli gelişimi desteklemektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • T Kart Tanıtımı ve Faydaları
 • T Kart Sorumlulukları
 • Gözlemci
 • Çalışan
 • İlk Kademe Yönetici
 • T Kart Konu Başlıkları ve İçerikleri
 • T Kart Sayısının Hesaplanması
 • T Kart Panosunun Oluşturulması
 • T Kart Sisteminin Uygulaması
 • Bulguların Kayıt ve Takip Sistematiği
 • Yönetici ve Çalışan İletişimi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Bu modülü tamamlayan katılımcılar;

 • T kart gözlemlerinin faydasını firma, yönetici ve çalışan detayında fark edecek,
 • T Kart yapısını tanıyacak ve firmasında kullanılacak kartları tasarlayabilecek,
 • Gözlem yapanların sorumluluklarını öğrenerek firmasındaki yöneticilere aktarabilecek,
 • Çalışanların ve ilk kademe yöneticilerin (takım lideri, Formen )sorumluluklarını öğrenerek firmasındakilere aktarabilecek,
 • Firmasında T-Kart sistemini oluşturarak, etkinliğini takip ederek geliştirebilecek,
 • T Kart konu başlıklarını ve gözlem soru örneklerini tanıyarak firmasına yönelik oluşturabilecek,
 • Gözlemlerdeki bulgularla ilgili yapılacakların kayıt ve takip sistematiğini öğrenerek firma içi uygulamalara yansıtabilecekler

SÜRE

 • 1 gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Firmada sistemin kurulması ve uygulanmasından sorumlu olan Yönetici, Müdür, Mühendis
[contact-form-7 404 "Not Found"]
ileroot

Ölçme Sistemi Analizi – Msa

Eğitimin amacı, ileri ürün kalite planlaması sürecinde kullanılan ve proses tasarımı kapsamında faydalanılan bütün ölçme sistemlerinin güvenilirliğini doğrulamaya yönelik yöntemleri içeren Ölçme Sistemi Analizi konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, bu yöntemle ilgili tanım ve uygulamaları, pratik örnekler yardımıyla somutlaştırmaktır. Seminer kapsamında, Ölçme Sistemi Analizi (MSA) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla somutlaştırılır. Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan MSA Referans Kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ölçme nedir? Ölçme Sistemi nedir?
 • Ölçme sistemleri ile ilgili tanımlar
 • Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
 • Ölçme sistemi analizi yapılmasını gerektiren durumlar
 • Ölçme sistemi analizi türleri
 • Niteliksel ölçme sistemleri için (sayısal ölçümler)
 • Niceliksel ölçme sistemleri için (görsel kontroller, mastar kontrolleri, vb.)
 • Tahribatlı muayeneler için
 • Ölçme sistemi analizi adımları
 • Sistemin tanımlanması
 • Analiz yönteminin belirlenmesi
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar

SÜRE

 • 1 Gün

KATILIMCI PROFİLİ

 • Yöneticiler
 • Kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel
 • Kalite kontrol bölümü / teknik bölüm çalışanları
[contact-form-7 404 "Not Found"]